O nas


Głównym celem towarzyszącym utworzeniu European Foundation for Cooperation and Science była chęć zaangażowania się absolwentów różnych kierunków krakowskich szkół wyższych w działalność społeczną poprzez realizację zadań zgodnych z ich zainteresowaniami. Do głównych osiągnięć Fundacji, którą w 2018 roku ustanowił Artur Jach-Chrząszcz można zaliczyć współorganizację konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, a także realizację trzech grantów naukowych Meet and Code w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania promujących ideę edukacji cyfrowej wśród dzieci i młodzieży.
Powyżej wymienione wybrane działania Fundacji EFCAS wiązały się z jej głównym celem jakim jest promowanie rozwoju nauki, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również studentów oraz doktorantów. Z tego względu w 2019 roku Zarząd Fundacji EFCAS podjął decyzję o podpisaniu porozumienia współpracy z organami naukowo-badawczymi podległymi Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. KEN w Krakowie: Fundacją Pro Universitatis oraz Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii. W najbliższej przyszłości Zarząd wraz z osobami tworzącymi Fundację EFCAS będą dążyli do realizacji następujących celów:

działania na rzecz rozwoju nauki,
działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działalności w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej.

działalności kulturowej, sportowej oraz edukacyjnej mającej na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację,
działalności upowszechniającej ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
działalności wspierającej rozwój dzieci i młodzieży.


Zarząd Fundacji


dr Artur Jach-Chrząszcz - Prezes Zarządu Fundacji

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Autor kilkunastu publikacji naukowych, a także wielokrotny organizator i referent krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze to studia geopolityczne, polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier, system polityczny Węgier, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz relacje międzynarodowe. Ponadto związany z branżą handlu i usług. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Magyar Politikatudományi Társaság oraz International Association for Political Science Students.

artur.jach-chrzaszcz@efcas.org

dr Jarosław Indyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Związany z branżą nieruchomości oraz finansów. W swoich badaniach naukowych skupia się na polityce bezpieczeństwa oraz ekonomii w stosunkach międzynarodowych. Autor publikacji naukowych, a także wielokrotny organizator i referent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

jaroslaw.indyk@efcas.org

mgr Daniel Gołda - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Prawnik specjalizujący się w prawie sportowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasiada w Komisji Dialogu Społecznego Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA), Komisji ds. piłkarstwa profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz jest przewodniczącym Komisji Regulaminowo-Prawnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu szkoleniowego „UEFA Certificate in Football Management".

daniel.golda@efcas.org


Rada Naukowa Fundacji - Organ Doradczy


dr hab. Rafał Kopeć – Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN). W swoich badania łączy zagadnienia militarne, przede wszystkim strategiczne, z problematyką stosunków międzynarodowych. Obszarami szczególnego zainteresowania są militaryzacja przestrzeni kosmicznej oraz strategiczne uwarunkowania związane z bronią nuklearną. Koordynator sieci badawczej Deterrence and Assurance Academic Alliance przy Dowództwie Strategicznym Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM). Ekspert w zakresie techniki wojskowej: koordynator współpracy UKEN z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów”, stały współpracownik czasopisma „Okręty Wojenne”. Uczestnik staży naukowych w USA, Ukrainie i na Słowacji.

rafal.kopec@efcas.org

dr Przemysław Mazur – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Fundacji

Doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują geopolitykę, etniczność, problemy tożsamościowe Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu oraz terroryzm. Analityk współpracujący z Deterrence and Assurance Academic Alliance w US STRATCOM, członek British International Studies Association.

przemyslaw.mazur@efcas.org

Rada Fundacji - Organ Doradczy


lic. Karina Ciuła – Sekretarz Fundacji oraz Członkini Rady Fundacji

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Realizując studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie łączy edukację z pracą zawodową. Związana z sektorem finansów i bankowości. Oprócz pracy społecznej dużą uwagę przywiązuje nauce i działaniom na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze to sektor administracji publicznej, finanse i rachunkowość, bankowość elektroniczna oraz polityka monetarna i fiskalna.

karina.ciula@efcas.org

lek. med. Michał Buczek – Członek Rady Fundacji

Lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Wielokrotny uczestnik i referent medycznych konferencji naukowych. Wykładowca oraz asystent naukowy na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

michal.buczek@efcas.org

mgr Gabriela Geleta-Gołda – Członkini Rady Fundacji

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawodowo związana z branżą doradztwa prawnego, szczególnie w zakresie e-commerce, ochrony danych osobowych i prawa korporacyjnego. Od zawsze angażująca się w działalność społeczną i charytatywną, w tym w ramach Fundacji „Dobrze że jesteś”, Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji.

gabriela.geleta-golda@efcas.org

inż. Łukasz Grzywa – Członek Rady Fundacji

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Zawodowo związany z branża budowlaną. Wykonując pracę dla jednego z liderów branży wentylacji pożarowej specjalizuje się w projektowaniu systemów mających na celu zapewnić bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych, a także projektów badawczych związanych z bezpieczeństwem.

lukasz.grzywa@efcas.org

mgr Gabriela Gancarz - Członkini Rady Fundacji

Absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe, która uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W trakcie trwania studiów aktywny członek koła naukowego. Zainteresowanie tematyką zarządzania projektami oraz współpracy międzynarodowej łączy w pracy zawodowej jako koordynator projektów dla jednej z firm 
z branży paliwowej.

gabriela.gancarz@efcas.org

mgr Paweł Musiał – Członek Rady Fundacji

Prawnik, mediator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Notariuszy Polskich we współpracy z fundacją Partners Polska. Współpracował także z fundacją Court Watch Polska. Autor unikatowej pracy poświęconej problematyce ubezpieczeń ochrony prawnej w polskich realiach gospodarczo – społecznych.

pawel.musial@efcas.org

mgr Paulina Sacha - Członkini Rady Fundacji

Absolwentka wydziału politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i tym samym uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie Nauk o Polityce. Od wielu lat zajmuje się marketingiem i obszarem związanym za działaniami Public Relations. Doświadczenie zawodowe powiększa w firmach działających w sektorze nowych technologii. Prowadzi zajęcia z obszaru marketingu i komunikacji w sieci. Autorka pierwszego w Polsce badania i raportu na temat cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). Główne zainteresowania to komunikacja reklamowa, psychologia marketingu i reklam, a także budowa wizerunku marek z wykorzystaniem działań growth hacking.

paulina.sacha@efcas.org

lic. Márk Sima – Członek Rady Fundacji

Historyk, absolwent Uniwersytetu Loránda Eötvösa (ELTE) w Budapeszcie, specjalizacja: historia krajów Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie student II stopnia Studiów Środkowoeuropejskich na ELTE. Jego główny obszar zainteresowań naukowych to rozwój nacjonalizmu i narodowej tożsamości w Europie Środkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i w czasie studiów członek Koła Naukowego I. Tóth Zoltán Kör. Publicysta, blogger, pasjonat Polski i Litwy.

mark.sima@efcas.org

Zuzanna Wilczyńska – Członkini Rady Fundacji

Studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktorka studenckiego czasopisma naukowego „Artes”, publicystka portalu Magyazyn, poliglotka. Główne zainteresowania naukowe to lingwistyka kulturowa, filozofia języka, antropologia kultury i nauka języków obcych.

zuzanna.wilczynska@efcas.org

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI


mgr Paweł Ostachowski – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji

Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz administracyjny w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także wspólnik w jednej z małych firm branży finansowej. Ukończył z wyróżnieniem wyższe studia magisterskie w zakresie historii, politologii, stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym Krakowie. Laureat konkursów na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Politologii (2013) oraz Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2017). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dyscyplinie nauk o polityce (2019). Współorganizator i pomysłodawca wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Inicjator powstania Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Współpracą Transgraniczną oraz członek jego Rady Programowej. Członek Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Redaktor statystyczny w międzynarodowym czasopiśmie naukowym "European Journal of Economics and Development". Autor licznych artykułów w monografiach i czasopismach naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii i ewolucji samorządu terytorialnego, administracji i polityk publicznych, bezpieczeństwa ekologicznego, a także kwestii zarządzania finansowego w sektorze publicznym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

pawel.ostachowski@efcas.org

Statut fundacji

GaleriaPARTNERZY